Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Parkreglement

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
                                                                                                                                              
1. Definities 
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
3. Totstandkoming Overeenkomst en Reserveren 
4. Annuleren van de Overeenkomst 
5. Financiële bepalingen
6. Verplichtingen recreant en (Mede)recreant 
7. (Gebruik) Accommodatie 
8. Faciliteiten (in of buiten het Park) 
9. Reisinformatie 
10. Klachten 
11. Reissom en klachten 
12. Aansprakelijkheid 
13. Privacy 
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
15. Overige bepalingen Reglement groepen en/ of specifieke gevallen Parkreglement  
 
Artikel 1
Definities 
 
Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Recreant en Ondernemer is aangegaan. 

Accommodatie: alle vakantieverblijven t.b.v. recreatieve doeleinden 

Accommodatieverstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde Ondernemer van de in verhuur uit te geven Accommodatie.  

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van een Accommodatie bij de Accommodatieverstrekker tussen Recreant en Ondernemer. 
 
Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten het vakantiepark waarvan op basis van de Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt. 
 
Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of Voorzieningen van het Park, evenals bezoekers van het Park.  
 
Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap. 
 
Ondernemer: de partij waarmee de Recreant een Overeenkomst aangaat. Deze is aangegeven onderaan het kostenoverzicht. 
 
Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden. 
 
Park: het Park waarin een Accommodatie zich bevindt. 

Parkreglement: het reglement dat de Accommodatieverstrekker hanteert voor het Park. 

Recreant: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat. 

Reissom: de huurprijs voor de Accommodatie inclusief eventuele kortingen en exclusief eventuele bijkomende kosten. 

Schriftelijk: per brief of email. 
 
Waarborgsom: een bedrag dat in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade /extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Recreant wordt veroorzaakt. Ook eventuele openstaande posten kunnen met de Waarborgsom worden verrekend. De 
Waarborgsom wordt binnen 7 dagen na vertrek teruggestort mits het rekeningnummer van de Recreant bekend is en geen schade als boven aangegeven is geconstateerd. 
 
Website: de website(s) van de Ondernemer die gebruikt is voor het maken van de Overeenkomst 
Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.  

Artikel 2
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Ondernemer en Recreant betreffende huur van Accommodaties. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst.  
De Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle elementen daaruit te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Ondernemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 
Artikel 3
Totstandkoming Overeenkomst en Reserveren 
Een Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Die Overeenkomst kan tot stand komen aan de receptie van het Park maar ook middels reservering.  
Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Recreant die 23 jaar of ouder is. Indien de Recreant jonger dan 23 jaar is, kan de Ondernemer bijkomende voorwaarden stellen. Indien de Mederecreanten van de Recreant jonger dan 23 jaar zijn, dient de Recreant gedurende het volledige verblijf van die Mederecreanten die Mederecreanten te vergezellen. 
Er kan zowel online als telefonisch een Accommodatie worden gereserveerd. Deze twee manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend. 
Online reserveren: 

Er komt een Overeenkomst tot stand indien: 

a. de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden;  
b. de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “plaats uw boeking”, en; 
c. de Ondernemer de reservering aan de Recreant Schriftelijk heeft bevestigd. 
* Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt bevestigd met een e-mail aan de Recreant of op dringend verzoek van de Recreant per post, dat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant. 
* Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets misgegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan. 
Telefonisch reserveren:
De Recreant kan ook telefonisch een reservering plaatsen. Met een telefonische reservering komt een Overeenkomst meteen tot stand. 

Kostenoverzicht 
Na controle en verwerking van de via de Website geplaatste of telefonische reservering, ontvangt de Recreant van de Ondernemer een kostenoverzicht per e-mail (of eventueel op verzoek van de Recreant per post). Als dit kostenoverzicht niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, eerder kan door de Recreant geen aanspraak op de reservering worden gedaan. Eventuele onjuistheden in het kostenoverzicht dienen binnen 24 uur aan de Ondernemer te worden doorgegeven. 

Herroepingsrecht 
Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodatie. 

Recreant 
De Recreant moet minimaal 23 jaar zijn op het moment van boeken. 
De Recreant is aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen en voor alle Gasten die de Recreant op het Park bezoeken. 
Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de Recreant.   
 
Artikel 4
Annuleren van de Overeenkomst 

Annuleren door Recreant 
Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan de Ondernemer doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.   
Na annulering ontvangt de Recreant van de Ondernemer een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven. 
Naast de verschuldigde reserverings- en eventuele voorkeurskosten is de (Mede)Recreant de volgende bedragen aan de Ondernemer verschuldigd: 
Bij annulering tot de 92ste dag (exclusief) voor Aankomst: 15% van de reissom; 
Bij annulering vanaf de 92ste dag (inclusief) tot de 62ste dag (exclusief) voor Aankomst: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 62ste dag (inclusief) tot 31ste dag (exclusief) voor Aankomst: 75% van de reissom; 
Bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot 1dag (inclusief) voor Aankomst: 90% van de reissom; 
Bij annulering op de dag van Aankomst of later: 100% van de reissom. 
 
Annulering door de ondernemer 
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Ondernemer gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan: 
Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de Accommodatieverstrekker).
Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker). 
De ondernemer stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Recreant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de Ondernemer over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder dat de Ondernemer aan de Recreant enige schadevergoeding verschuldigd is. 
 
Artikel 5
Financiële bepalingen 
Na ontvangst van het kostenoverzicht moeten de volgende kosten worden voldaan: Binnen 14 dagen: 50% van de rekening, het resterende bedrag moet 8 weken voor Aankomst door de Ondernemer ontvangen zijn. 
Boekt de Recreant binnen 8 weken voor Aankomst, dan moet de totale rekening per omgaande worden voldaan. Het totaalbedrag van het kostenoverzicht moet altijd volledig voldaan zijn voor Aankomst.
Niet betalen binnen de betalingstermijn 
Wanneer de Ondernemer niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is hij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden (te annuleren) en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds betaalde bedragen. 
 
Artikel 6
Verplichtingen Recreant en (Mede)recreant 
De Recreant en Mederecreant en hun eventuele Gasten zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en het Parkreglement nakomen. 
Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van de Ondernemer. Bovendien geeft dit de Ondernemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.    
 
Artikel 7 (Gebruik) Accommodatie 
Staat van de Accommodatie en aard van gebruik 
De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)Recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de receptie van het Park.
Recreant is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Recreant zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten.  
Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan de receptie van het Park te worden gemeld en dient direct te worden betaald. 
Als de Accommodatie niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten, is de Ondernemer gerechtigd zijn schade te verrekenen met de waarborgsom.
De Accommodatie mag uitsluitend door de Recreant worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik door de Recreant van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband.  
Permanente bewoning is niet toegestaan.  
Maximaal toegestane personen 
Het gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de Website is niet toegestaan. De Ondernemer kan in dit geval de (Mede)Recreant het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Ondernemer. 

Huisdieren 
Huisdieren zijn enkel toegestaan als dit uitdrukkelijk staat aangegeven. 
Aanmelding van huisdieren na de reservering zal beschouwd worden als een wijziging. 
Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de Ondernemer om de toegang tot het Park en/of de Accommodatie te weigeren.
Aan het meenemen van huisdieren zijn extra (schoonmaak)kosten verbonden. Huisdieren dienen te allen tijde aantoonbaar te voldoen aan de daaraan gestelde gezondheids- en inentingseisen die gelden in het land waarin de Accommodatie is gelegen. Het niet voldoen aan deze eisen of het niet kunnen aantonen dat wordt voldaan aan deze eisen, kan aanleiding zijn voor de Accommodatieverstrekker om het huisdier niet in de Accommodatie of het Park toe te laten. De Recreant is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt toegebracht aan de Accommodatie of het Park. 
 
Artikel 8 Faciliteiten (in of buiten het park) 
Openingstijden en kosten
In de beschrijving van de Accommodatie op de Website, wordt informatie verstrekt over de Faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de openingstijden en de eventuele kosten. 

Artikel 9 Reisinformatie 
Aankomst en vertrek 
De tijden van aankomst en vertrek kunt u terugvinden in de aan reisinformatie. Deze ontvangt de Recreant uiterlijk 8 dagen voor vertrek. U kunt deze informatie ook terugvinden op de Website. Bij zogenaamde last-minute boekingen kan de Recreant zich aan de receptie van het Park melden. In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek blijven de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd. 
 
Artikel 10
Klachten 
Indien een Recreant tijdens het verblijf op het Park een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de receptie en/of de Accommodatieverstrekker in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot twee weken na thuiskomst de klacht schriftelijk ingediend worden bij de afdeling Klantenservice via info@friesemerenvillas.nl of per post t.a.v. Afdeling Klantenservice, Hoofdweg 104, 8539 ST te Echtenerbrug. Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Recreant en alle andere informatie die voor de Ondernemer bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn.  
 
Artikel 11
Reissom en kosten 
Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.
Ondernemer behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven. 
Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte Reserveringen. 
 
Artikel 12
Aansprakelijkheid 
Ondernemer en Accommodatieverstrekker zijn niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook. 
Het gebruik van de Accommodatie en van alle Faciliteiten en diensten op het Park is voor eigen risico van de (Mede)Recreant. 
Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het Park en/of de Accommodatie. 
De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant. 

Aansprakelijkheid Recreant 
Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Accommodatieverstrekker en de Recreant.  
 
Artikel 13
Privacy 
Een verwijzing naar de privacyverklaring van de Ondernemer ontvangt u in uw kostenoverzicht en kunt u op de website terugvinden.  
 
Artikel 14
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. Indien de Recreant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de Recreant een termijn gegund van tenminste één maand nadat de Ondernemer zich Schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.   
 
Artikel 15
Overige bepalingen 
De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan de Ondernemer te melden. 

 
PARKREGLEMENT 
Samen met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Recreant en Ondernemer vormt het Parkreglement één geheel. Het juist naleven van het Parkreglement waarborgt de veiligheid van onze Gasten. Wij hopen dan ook op uw medewerking en begrip. Alle in het Parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die in de Algemene Voorwaarden zijn gegeven. 


Aankomst en vertrek
In de aan reisinformatie is aangegeven vanaf welk tijdstip de Accommodatie beschikbaar is.
Vakantieverblijven dienen op de vertrek dag uiterlijk om 10.00 uur te zijn verlaten.
Wij vragen u de accommodatie op onderstaande wijze achter te laten; 
- De woning bezemschoon achter te laten
- De vaatwasser leeg en schoon 
- De inventaris schoon in de kastjes te plaatsen
- Het beddengoed van de beslapen bedden af te halen en dit te plaatsen in de gang
- Koelkast, vriezer en kastjes leeg van persoonlijke spullen
- Alle verlichting uitzetten, deuren en ramen sluiten, verwarming op 17 graden 

In, om of op de Accommodatie mag geen afval achtergelaten worden. Afval dient (gesorteerd) gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde containers. Het plaatsen van vuilniszakken (en los afval) is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het aantrekken van (on)gedierte. 
 
Wanneer u de accommodatie niet op bovenstaande wijze achterlaat zijn wij gemachtigd de extra gemaakte kosten met de borg te verrekenen. 
 
Bezoekers
Bezoekers zijn van harte welkom en dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden. Zij worden geacht vóór 23.00 uur het park verlaten te hebben. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk met toestemming van de beheerder. Mochten bezoekers willen overnachten, dan dient dat bij de Receptie te worden gemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde logé en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De beheerder/ verhuurder? Behoudt zich het recht voor logees te weigeren. Bezoekers dienen zich te houden aan de in dit Reglement gestelde regels.
Gasten van de Recreant dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de Recreant. De Recreant dient ervoor te zorgen dat zijn gasten op de hoogte zijn van de voor hen relevante geldende regels zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden en het Parkreglement.

Energie (water/stroom)
Het is alleen toegestaan een elektrische auto op te laden bij de accommodatie waar een officiële laadpaal aanwezig is. Indien de Accommodatieverstrekker constateert dat van een niet officieel laadpunt gebruik gemaakt wordt voor het laden van een elektrische auto zal per direct de volledige waarborgsom worden ingehouden en verliest Recreant het recht op restitutie daarvan, ongeacht of de elektrische auto van Recreant is of van een van zijn Gasten.

Het is niet toegestaan om een koelwagen, party tent of mobiele tap etc. bij de woning aan te sluiten.

Faciliteiten van het park
Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. Het gebruik van de faciliteiten van het park geschiedt op eigen risico.
 
Gebruik Accommodatie
De vakantieverblijven beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat bij de accommodatie behoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere vakantieverblijven worden verplaatst.
Het is verboden om in de accommodaties te roken.
De Recreant is verplicht het gehuurde en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.
Bij niet aanwezig zijn in, om of op de Accommodatie, dienen alle losse zaken zoals, tuinmeubilair, fietsen, speelgoed e.d. rondom de Accommodatie te zijn opgeruimd, vastgezet en zoveel mogelijk opgeborgen en uit het zicht geplaatst. Fietsen mogen niet tegen de vakantieverblijven worden geplaatst.
Het is niet toegestaan partytenten, tenten, caravan, campers, trailers, aanhangwagens, buitenantennes en/of schotelantennes te plaatsen.
Drones zijn niet toegestaan zonder toestemming van de Ondernemer.

Vaartuigen
Komt u met uw eigen of een gehuurde boot (of ander vaartuig) naar de accommodatie dan mag deze alleen afgemeerd worden aan de aanlegsteiger (of insteekhaven) van de eigen, door Recreant gehuurde, accommodatie. Ditzelfde geldt voor alle andere (gehuurde) vaartuigen waaronder ook, maar niet beperkt tot, rubberen bootjes en drijfmiddelen (rubberen zwembanden etc.).
 
Recreant zorgt voor een adequate bevestiging van het (gehuurde) vaartuig en/of drijfmiddelen aan de steiger zodat deze niet kunnen loskomen. ’s Avonds, ’s nachts en bij storm tijdens uw verblijf dienen alle drijfmiddelen in de berging van de Accommodatie te worden opgeborgen.
Schade ontstaan door losgekomen vaartuigen aan de waterwegen of eigendommen van anderen komen geheel voor rekening van de recreant.
Heeft u uw boot met een trailer naar het Villapark vervoerd dan kunt u gebruik maken van de helling in de haven om uw boot te water te laten.
De trailer mag niet op het park of bij de woning geparkeerd worden. U kunt met de Ondernemer separate afspraken maken over het tijdelijk stallen van de trailer op een te huren parkeerplaats.
Let op: wegen en paden mogen niet worden gebruikt voor vervoermiddelen met een grotere asdruk dan 2500 kg. Wij hanteren een boete van € 500,- per overtreding; Indien de schade hoger is dan het boetebedrag dan is verdere schadevergoeding en/of nakoming invorderbaar.

(Huis)dieren
Slechts toegestaan zijn maximaal 2 honden of 2 katten (per accommodatie waar huisdieren zijn toegestaan).
Deze dieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen de accommodatie (mits toegestaan in de gehuurde accommodatie; in sommige woningen zijn huisdieren helemaal niet toegestaan) en mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere Gasten van het park.
De huisdieren dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden uitgelaten. Indien dergelijke uitlaatplaatsen niet aanwezig zijn, dienen de huisdieren buiten het park te worden uitgelaten op de toegestane plaatsen. Ingeval van “ongelukjes” dient de begeleider van de hond zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling.
De (Mede)Recreant is zelfverantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld.

Hygiëne en onderhoud
Het is niet toegestaan vogels of andere dieren in het park te voeren. Het achterlaten van etenswaren in het park is in verband met de hygiëne en het voorkomen van ongedierte ten strengste verboden. 
Afval dient in de daarvoor bestemde (gescheiden) containers te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan afval naast de containers of elders in het park te plaatsen. Het afval dient verpakt te zijn in gesloten plastic zakken.
Grof afval zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, grondkleden etc. mogen niet in het park worden achtergelaten maar dienen naar het Afvalstation gebracht te worden te Lemmer of Joure tenzij met toestemming van de Ondernemer op een daartoe aangewezen plaats.
Het is niet toegestaan in de containers groenafval (snoei- en maaiafval) te deponeren.
Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan.

Gebruik en Inlevering sleutels, pasjes etc.
Bij het verlies van sleutels/pasjes etc. worden kosten in rekening gebracht. (Voor sleutels is dit een bedrag van € 150,00). Het is niet toegestaan sleutels en/of pasjes in gebruik te geven aan anderen.
Bij vertrek dienen alle sleutels die de Gasten of Recreanten ten behoeve van hun verblijf hebben ontvangen, te worden ingeleverd bij de receptie.
 
(Nacht)rust en overlast
Gasten van het park dienen zich in zijn algemeenheid correct te gedragen en alles na te laten wat aan de Ondernemer of andere Gasten redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.
Tussen 23.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Wij verwachten van onze gasten dat zij deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen.
Ook overdag is het niet toegestaan geluidsdragers, muziekinstrumenten, apparaten of werktuigen en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken, alsmede stationair laten draaien van motoren, dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een medegast staat de overlast in principe vast. 
Openbare dronkenschap is verboden. Door het in bezit hebben van geopende flessen en/of blikjes alcohol buiten de accommodatie, buiten de grenzen van de gehuurde accommodatie wordt aangenomen dat van openbare dronkenschap sprake is.

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen
De Ondernemer behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de Accommodatie te (laten) verrichten.
Spoedeisende storingen die aan de receptie zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost
De Ondernemer heeft altijd het recht de verhuurde vakantieverblijven te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de Recreant recht heeft op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Tevens heeft de Ondernemer het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de Gast daarvoor recht heeft op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur)sommen. Indien mogelijk zal de Ondernemer een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag de Ondernemer afzien van een aankondiging.

Parkeren
In het algemeen worden twee auto’s per Accommodatie toegestaan tenzij anders aangegeven. Auto’s van bezoekers worden niet toegelaten. De Ondernemer behoudt zich het recht voor het parkeerbeleid te wijzigen.
Parkeren op of langs alle wegen op het park is te allen tijde verboden.
Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt de Ondernemer zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen. De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende Gast komen.

Veiligheidseisen
De Gast is verplicht om alle verkeer- en veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van het personeel ter zake terstond op te volgen. 
Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van auto’s en overige obstakels.

Het is niet toegestaan in het park reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of de auto’s te wassen tenzij daarvoor een expliciete mogelijkheid wordt geboden.

Het is verboden schade- of sloopauto's, aanhangers of andere voer- en/of vaartuigen, alsmede andere mogelijk aan het gebruik onttrokken goederen of stoffen op het terrein te parkeren of in opslag te hebben.

De normale verkeersregels zijn van toepassing in het park. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op het park voor alle voertuigen 10 km per uur, tenzij expliciet anders aangegeven. Uitsluitend bestemmingsverkeer is toegestaan. Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang.

Op het park is open vuur ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden. Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden (waaronder vuurwerk afsteken).

Het gebruik van een gas of elektrische barbecue in het park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de Accommodatie staat. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit en gas. Het gebruik van aanmaakvloeistof, kolen en soortgelijke brandstoffen is expliciet verboden. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van alle soorten barbecues te verbieden.

Indien door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de Gast onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust.

Verboden (overig)
Het is verboden:
Huis aan huis reclame te bezorgen;
Zaken (van deur tot deur) te verkopen op het park;
Diensten aan te bieden;
Een onderhandse of openbare verkoping te houden;
Alcohol te gebruiken buiten de Accommodatie;
(Soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben op, om en in de Accommodatie;
(Vuur)wapens in bezit te hebben;
Aanplakbiljetten of andere reclame-uitingen op de accommodatie of kavel aan te brengen
Bedrijfsactiviteiten te ontplooien
Milieuverontreinigende activiteiten te ontplooien

 
Verloren/gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel reeds vertrokken Gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (minimaal tarief van €15,-) van deze Gast aan hem of haar worden nagezonden. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.
Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat hij of zij het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang
Alle Gasten dienen de in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden en het Parkreglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de Ondernemer in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de Faciliteiten gelden.
Overtreding van deze voorwaarden en regels alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van het park tot gevolg hebben waarbij de toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder dat de Recreant recht heeft op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van De Ondernemer om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt. 
Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van De Ondernemer, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Recreant en/of de Gast de toegang tot het park worden ontzegd. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom tin rekening te brengen.
 
Onvoorziene gevallen
In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden of dit Parkreglement beslist de Ondernemer.